Basil


Basil

Basil, so v.w. Basilios.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.