Bezonya


Bezonya

Bezonya, Dorf, so v.w. Bezenye.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.