Ecclesiastes


Ecclesiastes

Ecclesiastes, griechischer Name des Prediger Salomonis.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.