Kathuri


Kathuri

Kathuri (Schiffsw.), so v.w. Almade 2).


Pierer's Lexicon. 1857–1865.