Kia


Kia

Kia, Insel, so v.w. Zea.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.