Luis


Luis

Luis (span.), so v.w. Louis.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.