Pedantia


Pedantia

Pedantia (Klosterw.), so v.w. Pitantia.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.