Zweckenbaum


Zweckenbaum

Zweckenbaum, ist Rhamnus frangula.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.