Eiweißkörper


Eiweißkörper

Eiweißkörper (Bot.), s. Entosperma.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.

Synonyme: