Skibea


Skibea

Skibea, Fisch, Art von Pomatomus.


Pierer's Lexicon. 1857–1865.